Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí obchodního vztahu, platí pro nákup u ing. Dušana Michálka se sídlem Radošov 16, 362 72 Pošta Kyselka. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka).

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“).

1 Vymezení pojmů

1.1Kupujícím je podnikatel nebo spotřebitel.

1.2 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.3 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

2 Kupní smlouva

2.1 Kupní smlouva se uzavírá na základě písemné či elektronické objednávky kupujícího. Objednávka obsahuje: přesnou adresu místa dodání, přesnou adresu příjemce daňového dokladu, není–li placeno hotově, obchodní jméno, IČ, DIČ (jsou-li přiděleny), přesnou specifikaci výrobku, množství, jednotkové balení, termín dodání, podpis osoby oprávněné jednat jménem kupujícího, popř. razítko kupujícího a bankovní spojení. Pokud je zboží prodáváno přímo v provozovně prodávajícího, vystaví prodávající doklad o prodeji a doklad o zaplacení.

2.2 Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail (pokud byl zadán), avšak na uzavření smlouvy toto potvrzení vliv nemá.

2.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující akceptuje v plném rozsahu i tyto obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2.4 Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozené, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, budou peníze za zboží prodávajícím zaslány kupujícímu - spotřebiteli převodem na jeho účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující - spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem tam i zpět.

3 Dodací podmínky

3.1 Místem plnění dodávky zboží je provozovna prodávajícího, není-li dohodnuto jinak. Dodávka je splněna předáním zboží k přepravě nebo kupujícímu při jeho vlastním odběru zboží.

3.2 Prodávající dodá zboží současně s dodacím listem prostřednictvím dopravce do místa plnění určeného kupujícím.

3.3 Zboží bude dodáno kupujícímu v termínu sjednaném kupní smlouvou.

3.4 V případě odmítnutí převzetí zboží kupujícím, pokud bylo dodáno v termínu dle kupní smlouvy, si prodávající vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu 20% z ceny neodebraného zboží. Kupující rovněž uhradí náklady spojené s přepravou odmítnutého zboží.

3.5 Dodávka zboží bude realizována v termínu a kvalitě dohodnutém dle kupní smlouvy. Zjistí-li kupující poškození zásilky při převzetí zboží, je povinen učinit o této skutečnosti zápis v doručovacím či přepravním listě a ihned uvědomit o této skutečnosti prodávajícího, se kterým se dohodne na dalším průběhu reklamace.

3.6 Prodávající je oprávněn dodat množství zboží požadované zákazníkem s přihlédnutím k ucelenému balení. V případě výroby individuální zakázky je přípustná tolerance 1% rozdílu v požadovaném množství při hmotnosti nad 500 g a 3% rozdílu v požadovaném množství při hmotnosti do 500 g, způsobená technologickým zpracováním.

4 Prodejní cena

4.1 Základní cenou zboží je cena včetně obalu.

4.2 Základní cena je uvedena v ceníku základních cen platném pro dané období.

5 Platební podmínky

5.1 Platba v hotovosti, dobírkou nebo platba kartou online je preferovaná forma úhrady.

5.2 Při platbě fakturou, pokud není dohodnuto jinak, je stanovena splatnost 14 dnů ode dne vystavení faktury.

5.3 Prodávající si vyhrazuje právo individuálního jištění plateb.

6 Ochrana osobních údajů

6.1 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

6.2 Pro práci s osobními daty splňuje prodejce zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který zásadně ovlivnil práva a povinnosti těch, jimž osobní údaje patří, i těch, kteří s nimi pracují. Pro doručení objednávky, případnou komunikaci, jsou potřeba některé údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail). Pokud se jedná o firmu pak ještě doplňující údaje (název firmy, IČ, DIČ, číslo účtu). Poskytnutím jakékoliv osobní údaje vyjadřuje kupující jednoznačný souhlas se shromažďováním, používáním a přenosem těchto osobních údajů.

6.3 Tyto údaje jsou uloženy do databáze, tak při dalším nákupu stačí zadat přístupové jméno a heslo. Tato data jsou považována za přísně důvěrná a neposkytují se žádné třetí straně. Výjimkou je pouze kurýrní služba (Česká pošta, PPL), která s každou zásilkou dostává z důvodu doručení zásilky adresu. Data budou kdykoliv na žádost kupujícího opravena nebo vyřazena z databáze.

7 Vyšší moc

Prodávající má právo pozastavit sjednané dodávky zboží nebo odstoupit od smlouvy bez povinnosti jakéhokoliv vyrovnání kupujícímu v případě zásahu vyšší moci, za kterou se považuje zejména: živelné pohromy, požáry, stávky, kolektivní a odborové spory, nedostatky a výluky v dopravě, změny obecně platných předpisů, zásah vlády a vládních úřadů, válka, teroristické akce a veřejné porušení pořádku.

8 Všeobecná ustanovení

8.1 Kupující zašle objednávku a potvrzenou kupní smlouvu prostřednictvím eshopu  nebo na adresu:
Ing. Dušan Michálek, Radošov 16, 362 72 Pošta Kyselka, ČR

e-mail: med@vcelka.info
tel. 777 150 001
nebo na provozovnu: Sokolovská 1036/124e, 360 05 Karlovy Vary, ČR

8.2 Obchodní podmínky jsou nedílnou součásti kupní smlouvy. Podpisem kupní smlouvy vzniká oběma zúčastněným stranám závazek, jehož obsah obchodní podmínky konkretizují. Případné vzniklé spory budou řešeny nejprve cestou smíru. Jestliže nebude taková dohoda možná, bude spor předán příslušnému soudu k rozhodnutí.

8.3 Zboží je do doby úhrady kupní ceny na účet prodávajícího vlastnictvím prodávajícího a nesmí být zcizeno ani použito jako předmět zástavy.

8.4 Kupující je povinen učinit všechna opatření, která zabrání vzniku škod, včetně škody na zboží prodávajícího. Opatření se týkají zejména uskladnění zboží, jeho ochrany a zabezpečení proti požáru a zamezení vzniku dalších škod.

8.5 Ostatní případy, které nejsou řešeny v těchto obchodních podmínkách, se řídí platným Občanským zákoníkem.

9 Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru v provozovně Sokolovská 1036/124e, 360 05 Karlovy Vary a na e-shopu eshop.vcelka.info a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.

NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Údaje zpracováváme jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěřujete a které nezbytně potřebujeme.

  1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, číslo a doba platnosti OP popř. cestovního dokladu, datum narození, příslušnost a rodné číslo, identifikační číslo.
  1. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi: adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa.

 VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mezi tato práva patří:

-          Právo na přístup

-          Právo na opravu

-          Právo na výmaz (být zapomenut) z následujících důvodů:

  1. vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali
  2. odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat

Toto právo se neuplatňuje v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků, viz

-          Právo na přenositelnost

-          Právo podat stížnost